Thailand Education Partnership (TEP) หรือภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 จากการรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าการผสานพลังของภาคีด้านการศึกษา และการสื่อสาร จะทำให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงพลังและความสามารถของทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการศึกษา จะทำให้ “การขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน” สัมฤทธิ์ผล และกระตุ้นให้เกิด “การขับเคลื่อนจากบนลงล่าง” ที่สอดคล้องกันได้ในที่สุด

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระดมทางเลือกใหม่สู่ทางรอดการศึกษาไทยด้วยเราทุกคน
เปลี่ยนการศึกษาด้วยพลังของคนรุ่นใหม่
เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย เพื่อให้การศึกษาไทยเดินหน้าได้ด้วย 7 ทางรอด
ร่วมสร้างภาพใหม่การศึกษาไทยกับ Thailand Education Partnership (TEP)
Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

Read More »

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 256409.00-12.00 เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

Read More »

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

ประกาศแล้ว!!!หลักเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่สนใจเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถเริ่มดำเนินการได้แล้วตามประกาศที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนาม “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

Read More »

มาร่วมหามุมมองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอด ให้กับการศึกษาไทยในโลกอนาคต

มาร่วมหามุมมองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดให้กับการศึกษาไทยในโลกอนาคตวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น..ไทยพีบีเอส ผนึกกำลัง 3

Read More »