Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)

📣📣ประชาสัมพันธ์ !!📣📣
การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

โดยในปีนี้ พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
🚩การเปิดชั้นเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศ และโดยครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสาน (Blended-Learning Classroom Model: BLC)
🚩การบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
🚩การเสวนา โดยครูที่นำนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson -Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติและการวิจัยในชั้นเรียน
🚩การนำเสนอ Best Practice โดยผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
🚩สารคดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสาน (Blended-Learning Classroom Model: BLC)
🚩การนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน โดยครูที่นำการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดไปใช้ในภาคปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน
🚩การแสดงนิทรรศการเสมือนจริง จากโรงเรียนในโครงการ และเครือข่าย ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

เปิดรับลงทะเบียน ได้ที่
https://www.openclassthailand.com
ระหว่างวันที่ 1 – 25 มีนาคม 2565

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
043 009 700 ต่อ 50147

บทความอื่นๆ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 256409.00-12.00 เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

อ่านต่อ