Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)
ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ
.
เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญ
มาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ไปด้วยกัน
.
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll) คลิกเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVpT8uoQRlI4JO1lHWGEzz9_3Gt7Cvvv6C3gg-vd6-gL2UA/viewform
.

#TEPForum2022

#TEP

บทความอื่นๆ

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 256409.00-12.00 เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

อ่านต่อ