Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

ประกาศแล้ว!!!หลักเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่สนใจเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถเริ่มดำเนินการได้แล้วตามประกาศที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนาม “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมารายละเอียดประกาศ…
https://www.edusandbox.com/14th-sep-announce-snadbox-area/

บทความอื่นๆ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ